იულიუსის კალენდრით:
12 ივლ. 2024 წ.

ხუთშაბათი
გრიგოლის კალენდრით:
25 ივლ. 2024 წ.
მინი ვერსია
გილოცავთ იოანე და გაბრიელ ათონელთა ხსენებას!სარჩევი

ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი ხუთშაბათს

მაგ.: „დილის ლოცვანი“-ს შემდგომ, ვკითხულობთ - „ლოცვა ბოროტთა გულისსიტყვათათჳს ხუთშაბათს“.
„ძილის წინ“ ლოცვების შემდგომ - „ხუთშაბათს ძილის წინ“.

ლოცვა ბოროტთა გულის-სიტყვათათჳს, ხუთშაბათს

უფალო, ღმერთო ყოვლის-მპყრობელო, გულთ მეცნიერო და გულის-სიტყვათა მპყრობელო, რომელმან პყრობილჰყვენ ზღვანი და ხმელნი, ქალაქნი და მდინარენი ნათესავისათჳს კაცთასა შენდა შევრდომითა! უფალო იესუ ქრისტე ღმერთო ძეო და სიტყვაო ღმრთისა ცხოველისაო, კრაო და მწყემსო ჭეშმარიტო, რომელმან აღიხვენ ცოდვანი სოფლისანი შენ, სახიერო, დაამდოვრენ ღელვანი და აღტეხანი გულისა ამის ჩემისანი, და აღტყინებანი და აღძვრანი ჴორცთა ჩემთანი, მოვლინებულნი უხილავთა მტერთა მიერ, და ვითარცა დააცხრე და განაქარვე აღტეჴაჲ იგი ზღვისა და დააყუდენ ქარნი მძაფრნი და იჴსენ მოწაფენი შენნი დანთქმისაგან, ეგრეთვე შენ, მეუფეო, მოიხილე ჩემზედა მონასა ამას შენსა და მიჴსენ აღტყინებისაგან მოუდრეკელთა მათ ჴორცთა ჩემთასა! გარე უკუნ-აქციე გულისთქმაჲ ესე საშინელი, წარსაწყმედელი სულისა და ჴორცისა ჩემისა! გულს-მოდგინე მყავ მოჴსენებად ჟამსა ამას ჯვარცმისა შენისა, გვერდისა შენისაგან გარდამოთხეულსა სისხლსა და წყალსა და კვალად დღე იგი საშინელი განკითხვისა და მიჴსენ ვნებათა ამათგან მეოხებითა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისათა და ცხოველსმყოფელისა ჯვარისათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, ამინ!

ხუთშაბათს ძილის წინ

მომეც ჩვენ, მეუფეო უფალო ღმერთო ჩვენო მეოხებითა წმიდათა შენთა მოციქულთათა ძილი მშვიდობისა და განსვენებისა სულისა და ჴორცთასა! და მიცევ მე ყოვლისაგან საცთურისა ღამისა და ბნელისაგან ბოროტისა: დააცხრენ აღძვრანი ვნებათანი, დაჰშრიტე მხურვალებაჲ ჴორცთა და მომეც გულის-სიტყვაჲ და უბიწო მოქალაქობაჲ, ღამე ყოველ გალობით დიდებისმეტყველებაჲ, რათა ძლიერებითა შენითა ყოვლადვე დაცული შენდა დიდებასა შევჰსწირვიდეთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!


სარჩევივუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას. გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული!


თუ მოგწონთ პროექტი და გსურთ ფინანსური თანადგომის გაწევა, შემოწირულობები გასაკეთებლად იხილეთ ეს გვერდი
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად


betaneli shop.betaneli.ge სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო